Shot by Vidhya Vijay & Akshaya Vaidyanathan | Edited by Vidhya Vijay

Day - 0 - Mehendi

DAY 1 - welcome & engagement

Bharat

day - 2 - The Wedding