Main Photographer: Vidhyalakshmi Vijaykumar

Second Photographer: Akshaya Vaidyanathan