Main photographer : Vidhyalakshmi Vijaykumar

Second Photographer : Akshaya Vaidyanathan